Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelman tavoite

Suunnitelman päätavoite on antaa työkalu henkilökunnalle ja seurassa harrastaville luistelijoille sekä huoltajille tapaturmien ja muiden vahinkojen ennaltaehkäisyyn sekä kiinnittää henkilökunnan huomio mahdollisiin epäkohtiin harjoitteluolosuhteissa. Henkilökunnan on oltava ajan tasalla harjoittelupaikkojen mahdollisista turvallisuusriskeistä.

Turvallisuudesta vastaavat tahot

Harjoituspaikkojen turvallisuudesta on paikan omistajalla tai ylläpitäjällä lain mukaan oltava turvallisuussuunnitelma.

Kaikki valmentajana tai ohjaajana toimivat ovat velvoitettuja tutustumaan ko. asiakirjoihin, jotka löytyvät paikan vahtimestarilta. Valmentajien tulee epäkohdan huomattuaan ilmoittaa siitä välittömästi harjoittelupaikan henkilökunnalle sekä seuran toimistolle. Yhteystiedot sivulla 4.

Hallitus hyväksyy ja pitää seuran turvallisuussuunnitelman ajan tasalla. Turvallisuussuunnitelma tarkistetaan aina syyskauden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus huolehtii siitä, että henkilökunnalla on riittävät ensiaputaidot sekä ensiapupakkaus käytettävänään.

 

Arkipäivän käytännön toimintaohjeita

 1. Tutustu aina etukäteen työpisteidesi hätäuloskäynteihin ja ensipelastusvälineistöön (sammutuspeite, jauhesammutin). On hyvä myös tietää mistä löytyy sähkökaappi.
 2. Huolehdi, että ensiaputarvikkeet ovat aina saatavilla.
 3. Pidä huoli, että sinulla on aina lista harjoituksiin osallistujista yhteystietoineen, joka on samalla myös lista mahdollisista pelastettavista.
 4. Varmista, että tiedät kaikkien harjoituspaikkojesi osoitteet ja huolehdi että tiedät kuinka antaa hälytys viranomaisille sitä tarvittaessa
 • Soita 112
 • Kerro nimesi
 • Mistä soitat (Paikka ja osoite)
 • Miksi soitat
 • Järjestä opastus tapahtumapaikalle
 • Älä sulje puhelinta, ennen kuin olet saanut luvan

Toimintaohjeet vaaratilanteiden varalle (vakava häiriö, kaasu- tai myrkkyvaaratilanne)

1. Tee nopea tilannearvio

2. Evakuoi vaarassa olevat henkilöt

3. Hälytä apua (112) Ole rauhallinen ja kerro selkeästi mitä on tapahtunut ja missä

4. Tarkista loukkaantuneet

5. Huolehdi, että pelastushenkilökunnalla on esteetön pääsy paikalle (esim. ovet, ajopuomit). Varmista, että tiedät harjoituspaikkojen osoitteet (osoitteet sivulla 4)

Tulipalotilanteissa

 1. Ole rauhallinen
 2. Yritä sammuttaa palo mahdollisilla apuvälineillä
 3. Hälytä pelastuslaitos, yleinen hätänumero 112
 4. Varmista, ettei paloalueelle ole jäänyt ihmisiä
 5. Sulje ovet ja ikkunat
 6. Poistu tilasta
 7. Varoita lähiympäristöä palosta
 8. Opasta pelastuslaitos paikalle
 9. Jos kyseessä on mahdollinen pommiuhka, on tila heti evakuoitava ja hälytettävä viranomaiset paikalle.

Sairaalahoitoa tai lääkärin hoitoa tarvitsevat tapaturmat

Luistelijan loukkaantuessa niin pahoin, että tarvitaan sairaalahoitoa / lääkärin hoitoa, tulee toimia seuraavalla tavalla:

 1. Tee tilannearvio ja selvitä, mitä on tapahtunut
 2. Tarkista potilaan tila; Onko hän tajuissaan ja hereillä, hengittääkö hän, toimiiko sydän?
 3. Aloita elvytys ja hälytä apua (112).
 4. Anna potilaalle ensiapu; pienissä vammoissa hoito tapahtuu paikan päällä.
 5. Jos urheilija on saanut päävamman tai luuvamman, hänen siirtelyään tulee välttää siihen asti kunnes ensiapuhenkilöstö saapuu paikalle.

Sairaudet ja allergiat

Luistelijan sekä hänen huoltajansa tulee huolehtia, että luistelija on asianmukaisessa kunnossa harjoituksissa, leireillä ja kilpailuissa. Valmentajat tulee pitää ajan tasalla mahdollisista sairauksista ja vammoista. Allergioista tulee ilmoittaa valmentajalle tai joukkueissa huoltotiimille, jotta mahdollisiin oireisiin osataan varautua.

 

Tapahtumat, jossa suunnitelmaa noudatetaan

Harjoitukset

Jokaisella harjoituspaikalla on omat turvallisuussäännöt joita tulee noudattaa. Harjoitusten aikana valmentajalla/ ohjaajalla on vastuu harjoitusten turvallisuudesta.

Jään laidalta ja oheisharjoituspaikoilta tulee harjoitusten yhteydessä löytyä ensiapulaukku ja valmentajilla tulee olla luistelijoiden huoltajien yhteystiedot. Vastuu ensiapulaukusta on luistelukoulussa vastuuvuorossa olevalla ohjaajalla, yksinluistelupuolella valmentajalla ja muodostelmaluistelujoukkueissa siihen valtuutetulla luistelijalla. Ensiapulaukkuvastaavan tulee huolehtia, että ensiapuvälineistö on ajan tasalla. Suuremmista puutteista tulee ilmoittaa toimistolle. Jos loukkaantuneen luistelijan vanhempia ei ole paikalla ja vamma tarvitsee lääkärinhoitoa, niin valmentaja, huoltaja tai muu aikuinen lähtee saattamaan luistelijaa. Mikäli
valmennettavan ryhmän kanssa ei jää toista valmentajaa tai huoltajaa, ryhmän harjoitukset
keskeytetään. Loukkaantunut luistelija ei missään tilanteessa lähde yksin lääkärikeskukseen. Lääkärinhoitoa tarvitsevista tapaturmista tulee tiedottaa päävalmentajalle sekä toimistolle.

Seurassa on muodostelmaluistelujoukkueilla käytössä valvontavuorot, joiden myötä jokaisissa harjoituksissa on vähintään yksi vanhempi seuraamassa harjoituksia. Valvontavuorossa oleva aikuinen huolehtii loukkaantuneesta luistelijasta paikan päällä, hälyttää tarvittaessa apua tai kuljettaa hoitoon.

Harjoituksissa noudatetaan harjoitustilan omia turvallisuussääntöjä ja toimintaohjeita. Harjoituspaikkojen varauloskäynnit ja toimintaohjeet poikkeustilassa tulee selvittää syyskauden alussa. Suurempien turvallisuusuhkien tai tapaturmien varalta valmentajien tulee sopia mihin luistelijat eri harjoituspaikoilla kokoontuvat turvallisuuden ollessa uhattuna. Kokoontumispaikoista informoidaan luistelijoita sekä vanhempia kauden alussa. Läsnäololistojen tulee olla ajan tasalla jokaisessa harjoituksessa. Turvallisuusuhan sattuessa on tärkeää tietää kaikkien paikalla olleiden nimet, jotka voi myös tarvittaessa antaa pelastushenkilöstölle. Valmentajien tulee käydä luistelijoiden kanssa kauden alussa läpi turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset.

Kilpailut, näytökset ja esiintymiset

Seuralla on vastuu järjestämiensä kilpailujen sekä muiden tapahtumien, kuten näytösten, turvallisuudesta. Yleisten tilaisuuksien järjestyksenvalvojien ja ensiapuhenkilöstön lukumäärän määräävät viranomaiset tapahtuman koon mukaan. Kilpailu- ja tapahtumaorganisaatioissa on aina nimetty turva-asioista vastaava henkilö. Vastuuhenkilön tehtävänä on selvittää kunkin hallin turvallisuusohjeet ja seuran velvollisuudet. Turva-asioista vastaavan on tarvittaessa informoitava muita tapahtumaorganisaatioon kuuluvia henkilöitä turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Leirit ja kilpailumatkat

Seura on laatinut luistelijoille käsikirjat, joiden sääntöihin ja ohjeistukseen luistelijan sekä perheiden tulee kirjallisesti sitoutua kauden alussa. Käsikirjojen sekä valmentajien ohjeistuksia tulee noudattaa ilman poikkeuksia. Mikäli leiri- tai kilpailupaikka edellyttää jotain erityisiä toimintaohjeita turvallisuuteen tai käyttäytymiseen liittyen, informoivat valmentajat tai huoltajat osallistujia niistä. Valmentajat ja huoltajat ovat matkoilla vastuussa riittävästä ohjeistuksesta, mutta jokainen ryhmän mukana oleva vastaa itse siitä, ettei toiminnallaan aiheuta itselleen tai muille vaaraa. Mikäli urheilija tai hänen vanhempansa toistuvasti jättää noudattamatta annettuja ohjeita, on seuralla/valmentajalla oikeus estää kyseisen henkilön osallistuminen toimintaan.

Hälytyksen anto viranomaisille

 • Soita 112
 • Kerro nimesi
 • Mistä soitat
 • Miksi soitat
 • Järjestä opastus tapahtumapaikalle
 • Älä sulje puhelinta, ennen kuin olet saanut luvan

Yhteystiedot

Vastuu turvallisuustiedottamisesta on seuran puheenjohtajalla tai siihen puheenjohtajan erikseen nimeämällä henkilöllä.

 

                       *** Hätänumero 112 ***

 

HL toimisto:  Eeva Ripatti 050-321 6761

 

JÄÄHALLIEN VAHTIMESTARIT

Hartwall Areena 020-419 97

Hernesaaren Jäähalli 050-444 6411

Helsingin Jäähalli 050-4080580

Malmin Jäähalli 050-444 6414

Myllypuron Jäähalli 09-323 9851

Oulunkylän Jäähalli 09-310 878 83

Paloheinän Jäähalli 050-444 6413

Pirkkolan Jäähalli 09-310 879 23

Salmisaaren Jäähalli 0500-104 422

Vuosaaren Jäähalli 050-552 2011

OHEISTILOJEN VAHTIMESTARIT

Paloheinän Jäähalli 050-444 6413

Oulunkylän Jäähalli  050-401 3597

Vuosaaren jäähalli 050-552 2011

Pirkkolan Jäähalli 09-310 879 23

Myllypuron jäähalli 09-323 9851

Mäkelänrinteen Uimahalli 09-3488 6550

Katajanokan Liikuntahalli 09-310 879 92

Stadion, Itäsiipi  044-279 3598

Liikuntamylly 09-310 87535

 

JÄÄHALLIEN OSOITTEET

Hartwall Areena
Areenankuja 1, 00240 Hki

Helsingin Jäähalli
Nordenskiöldinkatu 11-13, 00250 Hki

Hernesaaren Jäähalli
Hernematalankatu 6, 00150 Hki

Herttoniemen jäähalli
Abraham Wetterin tie 1, 00810 Hki

Malmin Jäähalli
Talttakuja 6, 00700 Hki

Myllypuron Jäähalli
Ratasmyllynkuja 1, 00900 Hki


Oulunkylän Jäähalli
Käskynhalitijantie 11, 00640 Hki

Paloheinän Jäähalli
Pakilantie 122, 00670 Hki

Pirkkolan Jäähalli
Pirkkolan liikuntapuisto, 00630 Hki

Salmisaaren Jäähalli
Energiakatu 3, 00180 Hki

Vuosaaren Jäähalli
Pallokuja 6, 00980 Hki